კომპიუტერული გრაფიკა – CorelDRAW

კურსის მოცულობა: 30 საათი

კურსის ხანგრძლივობა : 1.5 თვე  ( მეცადინეობა ჩატარდება სამშაბათს და  ხუთშაბათს  18:30- 20:00სთ ;  შაბათს 12:00- 2:00 სთ).

კურსის ხელმძღვანელი: რუსუდან ერისთავი-თსს აკადემიის მედიახელოვნების
ფაკულტეტის პროფესორი, მედიახელოვნების დოქტორი.

პედაგოგი :  მარიამ ჯანელიძე – თსს აკადემიის მედიახელოვნების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს
ვექტორულ გრაფიკული პროგრამის შესაძლებლობები; შეასწავლოს პროგრამის
ინტერფეისი, ხელსაწყოებთან მუშაობის პრინციპები და გამოუმუშაოს აღნიშნულ
პროგრამაში მუშაობის უნარ-ჩვევები, რათა მსმენელმა დამოუკიდებლად შეძლოს
დასახული ამოცანის გადაჭრა. (ლოგო, პლაკატი, ფლაერი და სხვა კომპიუტერული უზრუნველყოფა).

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირსითვის  ვისაც სურს კომპიუტერული პროგრამა Corel DRAW  -ს შესწავლა.

კურსის   ღირებულება:   270  ლარი. კურსის საფასურის გადახდა ხდება სრულად, კურსის დაწყებამდე.

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: წინაპირობის გარეშე

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა თსს აკადემიის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების  სერტიფიკატი