საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი

კურსის მოცულობა:  64 საათი
კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე,   კვირაში ორჯერ,  ორი  აკადემიური საათი.
პედაგოგებიგელა დოლიძე
კურსის  შინაარსი : მოსამზადებელი კურსი, პროგრამის შესაბამისად, მოიცავს: რაოდენობრივი შეფასების (მსჯელობის) პრინციპებს; ლოგიკური მსჯელობისა და ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკას; წაკითხული ტექსტის ანალიზს და ანალიტიკური წერის ძირითად ასპექტებს.
კურსის  მოსალოდნელი შედეგები: კურსის დასრულების შემდეგ აბიტურიენტი შეძლებს საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარებას.
კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: კურსი განკუთვნილია მაგისტრატურის აბიტურიენტებისთვის.
კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: წინაპირობის გარეშე
კურსის   ღირებულება:  400 ლარი. თანხის გადახდა ხდება  კურსზე  რეგისტრაციის შემდეგ

რეგისტრაცია