DSC_0212ორშაბათს, 25 სექტემბერს 18:00 ზე, თსს აკადემიის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ცენტრში  გეპატიჟებით კერამიკის კურსის  სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენაზე.